Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Mae ein cymdeithas yn cydnabod yr angen i drawsnewid ac yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi dechrau rhaglen o ddiwygio mawr, sy’n cynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a'r Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Rydym hefyd yn ymroddedig i’r gwerthoedd a’r dyheadau a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym ar hyn o bryd yn datblygu dull unedig i weithredu modelau newydd o ofal a chymorth, sy’n sicrhau bod gwasanaethau:

  • yn fwy ymatebol i anghenion a disgwyliadau dinasyddion a chymunedau
  • yn fwy integredig
  • yn fwy cyson â gwerthoedd staff rheng flaen
  • yn fwy cynaliadwy yn wyneb galw cynyddol a llai o adnoddau.

Rhaid gweithredu deddfwriaeth newydd a’r modelau newydd o gymorth a gofal ar adeg pan fo cyfyngiadau ariannol nas gwelwyd o’r blaen, pan fo galw cynyddol a phan fo disgwyliadau’r cyhoedd yn newid. Rhaid i ni geisio sicrhau agwedd gwasanaethau cyhoeddus ystyrlon tuag at lesiant, darparu gwybodaeth a chyngor, gwasanaethau rhwystrol ac ymyrryd yn gynnar.

Er mwyn cefnogi’r ddeddfwriaeth newydd, mae ADSS Cymru wedi cytuno blaenoriaethau polisi sy’n gyson â’n hamcanion strategol ac yn helpu cyflawni ein gweledigaeth.

Ffurfiwyd grwpiau polisi o amgylch y meysydd blaenoriaeth polisi hyn a bydd pob grŵp yn cynhyrchu cynllun gwaith sy’n adnabod set o ganlyniadau penodol y gellir eu cyflawni yn ymarferol i baratoi ar gyfer gweithredu’r Ddeddf yn 2016. Medrwch ddysgu mwy am y grwpiau hyn ar y ddewislen ar y dde. Caiff mwy o grwpiau polisi a thechnegol eu hychwanegu wrth i’r ddeddfwriaeth esblygu dros amser.

Bydd canlyniadau gweithgareddau polisi ADSS Cymru yn sicrhau bod y gymdeithas mewn sefyllfa dda i ddarparu arweinyddiaeth broffesiynol a strategol ar gyfer cyfeiriad gwasanaethau cymdeithasol yn y dyfodol yng Nghymru.