Mae aelodaeth presennol ADSS Cymru yn cynnwys cyfarwyddwyr statudol gwasanaethau cymdeithasol, penaethiaid gwasanaethau plant, penaethiaid gwasanaethau i oedolion a phenaethiaid gwasanaethau busnes o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Ynghyd â’n haelodau cyswllt (y mae nifer ohonynt yn gydweithwyr sydd bellach wedi ymddeol o’u rolau fel cyfarwyddwyr), mae gennym dros 100 o aelodau sy’n gallu cymryd rhan yn y gwaith o gefnogi ein rôl genedlaethol.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae’n bosibl y bydd llai o uwch-reolwyr yn gweithredu ar lefelau uchaf awdurdodau lleol wrth i wasanaethau gael eu cyfuno neu eu gweithredu o fewn ffiniau rhanbarthol. Efallai y bydd disgwyl i gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol weithio ar draws mwy nag un awdurdod lleol ac, yn wir, ar draws asiantaethau eraill. Bydd effeithiau tebyg ar benaethiaid gwasanaethau. Mae hyn yn golygu y bydd yr her o ran cynrychioli safbwyntiau gofal cymdeithasol a’r angen i lais gofal cymdeithasol gael ei glywed yn fwy nag erioed.

Rhaid i ADSS Cymru barhau i weithredu fel y cyfrwng sy’n galluogi’r llais hwnnw i gael ei glywed a rhaid iddi barhau i dyfu ei haelodaeth er mwyn cynyddu ei dylanwad. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn yn:

• ceisio cynyddu ein haelodaeth sylfaenol i adlewyrchu rolau newidiol y rheiny sy’n arwain ein gwasanaethau gofal cymdeithasol

• sicrhau ein bod yn cynnwys nifer gynyddol o weithwyr proffesiynol yn ein gwaith

• adolygu cwmpas ein haelodaeth gyswllt i ehangu’r amrediad o unigolion a chynnwys y posibilrwydd ar gyfer aelodaeth sefydliadol.