Mae aelodaeth presennol ADSS Cymru yn cynnwys cyfarwyddwyr statudol gwasanaethau cymdeithasol, penaethiaid gwasanaethau plant, penaethiaid gwasanaethau i oedolion a phenaethiaid gwasanaethau busnes o ...

Mae rhan fwyaf o'n Aelodaeth Gyswllt yn gydweithwyr sydd bellach wedi ymddeol o'u rolau fel cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau.

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr a phenaethiaid gwasanaethau busnes o bob awdurdod lleol. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r grŵp h...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol. Fel un o’n grwpiau allweddol, mae’n gyfrif...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd bob yn ail fis i drafod y problemau hynny sy’n cyfrannu ...

Prif ddiben y Cyngor Gweithredol yw gweithredu fel corff ymgynghorol, gan gynghori’r bwrdd yn ôl y gofyn o bryd i’w gilydd, ond nid yw’n gwneud penderfyniadau ar ran y bwrdd. ...

Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas. Mae’r Bwrdd Lly...

Mae aelodaeth yn agored i bobl sydd ar hyn o bryd yn dal swydd neu a gyflogwyd yn flaenorol fel cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu'n bennaeth gwasanaeth, a gallant ddangos c...