LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

 

Pwnc

Manylion

Dolenni

Prifysgol De Cymru

Gwerthusiad Cenedlaethol o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant - yr astudiaeth EFFAITH

Mae cydweithwyr o Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol De Cymru mewn partneriaeth ag academyddion o Brifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor wedi bod yn ymchwilio i weithrediad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant - yr astudiaeth EFFAITH: Gwerthusiad o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) EFFAITH | University of South WalesMae'r astudiaeth yn cael ei harwain gan yr Athro Mark Llewellyn (mark.llewellyn@southwales.ac.uk). Dechreuodd ym mis Tachwedd 2018, a gellir gweld cyhoeddiadau o'r gwaith hyd yma yma: Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 | LLYW.CYMRU

Mae tri ardal ffocws i'w gwaith dros y misoedd nesaf i'ch gwneud chi'n ymwybodol ohonynt.

  1. Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr
  2. Goblygiadau ariannol ac economaidd y Ddeddf
  3. Gwaith amlasiantaethol o dan y Ddeddf

I gael mwy o wybodaeth am yr ardaloedd ffocws hyn a manylion ar sut i gymryd rhan, gweler y daflen wybodaeth sydd ynghlwm.

Gwerthusiad Cenedlaethol o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant - yr astudiaeth EFFAITH

Llywodraeth Cymru

Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar ailgydbwyso gofal a chymorth: Cyhoeddi adroddiad yn rhoi crynodeb o’r ymatebion – 29 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad yn rhoi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad papur gwyn: ‘Ailgydbwyso gofal a chymorth’. Roedd yr ymgynghoriad hwn yn ceisio safbwyntiau ar ein cynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd i wella trefniadau gofal a chymorth a gwaith partneriaeth i gefnogi llesiant pobl yn well. Mae’r adroddiad a’r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Gwella trefniadau gofal cymdeithasol a gwaith partneriaeth | LLYW.CYMRU

 

Sefydlwyd cynllun Yswiriant Bywyd y GIG a Gofal Cymdeithasol (Cymru) ym mis Gorffennaf 2020.

Gweithredir y cynllun gan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG ar ran Gweinidogion Cymru.

 

Mae'r cynllun yn talu cyfandaliad o £60,000 i fuddiolwyr yn dilyn marwolaeth aelod o staff y GIG neu ofal cymdeithasol os yw Gweinidogion Cymru yn gallu dod i’r farn resymol fod marwolaeth yr unigolyn wedi’i hachosi gan COVID-19 a ddaliwyd drwy eu rôl.

https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-and-social-care-coronavirus-life-assurance-scheme-2020-wales.

Atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau gofal plant: canllawiau

 

Mesurau diogelu i atal lledaeniad heintiau fel y coronafeirws.

Atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau gofal plant: canllawiau | LLYW.CYMRU

Cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a threftadaeth: Canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

 

Canllawiau i sefydliadau ac unigolion yng Nghymru sy'n rheoli cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a threftadaeth sy'n agored i'r cyhoedd.

Cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a threftadaeth: Canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Y Gronfa Cadernid Economaidd – Gorffennaf ac Awst 2021

 

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Datganiad Ysgrifenedig: Y Gronfa Cadernid Economaidd – Gorffennaf ac Awst 2021 (1 Gorffennaf 2021) | LLYW.CYMRU

Adsefydlu o COVID hir: claf cymunedol

 

Sut mae gwasanaethau adsefydlu wedi helpu claf cymunedol wrth iddi adfer o COVID hir.

Adsefydlu o COVID hir: claf cymunedol | LLYW.CYMRU

Adsefydlu o COVID hir: claf uned gofal critigol

 

Sut mae gwasanaethau adsefydlu COVID hir yn helpu claf uned gofal critigol i adfer o COVID ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty.

Adsefydlu o COVID hir: claf uned gofal critigol | LLYW.CYMRU

Adsefydlu yn dilyn COVID hir: astudiaethau achos

 

Sut mae gwasanaethau adsefydlu yn helpu cleifion i wella o COVID hir.

Adsefydlu yn dilyn COVID hir: astudiaethau achos | LLYW.CYMRU

Coronafeirws: canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr

 

Canllawiau i fyfyrwyr a staff yn y sector addysg sy’n bwriadu teithio yn y DU neu dramor, ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes dramor.

Coronafeirws: canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr | LLYW.CYMRU

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu

 

Gwirio os oes risg uwch i chi gael symptomau mwy difrifol os ydych yn dod i gyswllt â COVID-19.

Mae'r adnodd yma'n eich helpu chi i ystyried eich ffactorau risg personol ar gyfer COVID-19 ac yn argymell sut gallwch aros yn ddiogel.

 

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar Gynnydd Rhaglen Frechu COVID-19 yn erbyn y Strategaeth

 

Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar Gynnydd Rhaglen Frechu COVID-19 yn erbyn y Strategaeth (29 Mehefin 2021) | LLYW.CYMRU

Cynllun grant newydd gwerth £10 miliwn i helpu pobl sy’n cael trafferth talu eu rhent yn ystod y pandemig

 

Bydd cynllun grant newydd gwerth £10 miliwn yn cael ei gyflwyno’r mis hwn i helpu pobl mewn llety rhent preifat sy’n cael trafferth talu eu rhent yn sgil y pandemig.

Cynllun grant newydd gwerth £10 miliwn i helpu pobl sy’n cael trafferth talu eu rhent yn ystod y pandemig | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Cymorth i denantiaid drwy bandemig Covid-19

 

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Datganiad Ysgrifenedig: Cymorth i denantiaid drwy bandemig Covid-19 (30 Mehefin 2021) | LLYW.CYMRU

Mesurau rhesymol i leihau risg coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd agored: canllawiau i swyddogion gorfodi

 

Canllawiau i swyddogion gorfodi ar reoliad 20 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020.

Mesurau rhesymol i leihau risg coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd agored: canllawiau i swyddogion gorfodi | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Dysgu rhagor am brofi am COVID-19 yn gyflym gan ddefnyddio dyfeisiau prawf llif unffordd (LFD)

 

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Datganiad Ysgrifenedig: Dysgu rhagor am brofi am COVID-19 yn gyflym gan ddefnyddio dyfeisiau prawf llif unffordd (LFD) (1 Gorffennaf 2021) | LLYW.CYMRU

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru

IMPACT: Gwella Gofal Oedolion Gyda'n Gilydd

"Nid yw gofal da yn ymwneud â gwasanaethau yn unig, mae'n ymwneud â chael bywyd"

Mae IMPACT yn canolfan newydd gwerth £15 miliwn i ddefnyddio tystiolaeth gofal cymdeithasol i oedolion, a ariannir gan Cyngor Ymchwil

Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), sy'n rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU (UKRI), a'r elusen, y Sefydliad Iechyd.

Bydd IMPACT yn ‘ganolfan weithredu’, gan dynnu ar wybodaeth a gafwyd o wahanol fathau o ymchwil, profiad byw pobl yn defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr, a doethineb ymarfer staff gofal cymdeithasol. Bydd yn gweithio ledled y DU i sicrhau ei fod wedi'i wreiddio yn y cyd-destunau polisi gwahanol iawn ym mhob un o'r pedair gwlad, ac yn sensitif iddynt, yn ogystal â gallu rhannu dysgu ledled y DU gyfan.

 

Bydd IMPACT yn treulio 2021 yn ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol ar draws gofal cymdeithasol I oedolion, ac ar draws pedair gwlad y DU. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Arolwg o randdeiliaid allweddol i helpu i nodi blaenoriaethau ar gyfer y sector, ac i helpu i ddatblygu rhaglen waith ddrafft a syniadau ar gyfer cyflawni.
  • Pum ‘Cynulliad IMPACT’ cysylltiedig (un yng Nghymru) sy’n dod â rhanddeiliaid ynghyd i:

nodi ac adeiladu consensws o amgylch blaenoriaethau IMPACT; profi a gwella modelau cyflenwi arfaethedig; a chefnogi graddio i fyny a newid diwylliannol.

 Gwella Gofal Oedolion Gyda'n Gilydd

  • Awdur: Rachel Pitman ADSS Cymru
  • Dyddiad: 07/07/2021