Ym mis Ebrill 2021, cynhaliodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru fforwm drafod ar hawliau pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Nod y fforwm drafod oedd rhoi cyfle i drafod ac archwilio'r heriau a wynebir gan bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal (a'u teuluoedd a'u ffrindiau) ac i ba raddau y mae hawliau preswylwyr yn cael eu cynnal. Bwriad y trafodaethau hyn oedd nodi'r newidiadau ymarferol sydd eu hangen yn y tymor byr a nodi unrhyw newid tymor hir sydd ei angen i gefnogi ac ymestyn hawliau pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Daeth y fforwm drafod â sefydliadau o bob rhan o'r DU at ei gilydd, gan gynnwys:

• Age Cymru

• Age UK

• Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

• Fforwm Gofal Cymru • Arolygiaeth Gofal Cymru

• Comisiynydd Pobl Hŷn Gogledd Iwerddon

• Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru

• Cymdeithas Perthnasau a Phreswylwyr

• Scottish Care

• Gofal Cymdeithasol Cymru

• Fforwm Gofal Cenedlaethol

Cynhaliwyd cyfarfodydd dilynol i drafod y camau yr oedd eu hangen ac i ddatblygu cynllun gwaith ar gyfer datblygu'r gwaith hwn. Er bod Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn parhau i hwyluso'r cyfarfodydd hyn, mae'r holl sefydliadau dan sylw yn gydberchnogion o’r rhaglen waith.

  • Awdur: Older People's Commissioner for Wales
  • Dyddiad: 29/03/2022