LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

Pwnc

Manylion

Dolenni

Llywodraeth Cymru

Dyddiad newydd i'r Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gwneud datganiad ynghylch bwriad y Llywodraeth i sefydlu Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol erbyn Ebrill 2023.

 

Bydd Corff Llais y Dinesydd yn gwbl ganolog i’r sgwrs â'r cyhoedd yng Nghymru. Bydd yn gweithio gyda chyrff y GIG ac awdurdodau lleol, ac ochr yn ochr â sefydliadau cyhoeddus, annibynnol a gwirfoddol eraill i gryfhau llais y dinesydd.

IGCAnsawddacYmgysylltu@llyw.cymru  

 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig
-deddf-iechyd-gofal-cymdeithasol-ansawdd
-ac-ymgysylltu-cymru-2020-diweddariad

Cynllun peilot Hwylusydd Addysg Cartrefi Gofal Genedlaethol (CHEF)

Bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn arwain ar brosiect gwerth £730k a fydd yn hyrwyddo ac yn ehangu mynediad i yrfa ym maes nyrsio gofal cymdeithasol.

 

Bydd cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru yn creu tri Hwylusydd Addysg Cartrefi Gofal (CHEF) rhanbarthol a fydd yn gweithio yn y sector cartrefi gofal yng Nghymru.

 

Mae rolau tebyg eisoes wedi'u hymgorffori'n gadarn mewn gwasanaethau nyrsio a bydwreigiaeth mewn Byrddau Iechyd yng Nghymru i gefnogi myfyrwyr nyrsio drwy eu hyfforddiant a'u lleoliadau.

Dros £730k wedi'i fuddsoddi i ehangu
lleoliadau nyrsio mewn cartrefi gofal -
AaGIC (gig.cymru)

Cymru Wrth Hiliol – Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol I Gymru

Ar 24 Mawrth, lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 12 wythnos ar Gynllun Cymru Wrth Hiliol - Cynllun Cydraddoldeb Hiliol i Gymru

 

Mae'r Cynllun drafft yn tynnu ar brofiadau byw o hiliaeth ac fe'i lluniwyd gydag ymchwilwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, swyddogion polisi, cymunedau a rhanddeiliaid hil allweddol eraill. Mae'n cynnwys adran ar ofal cymdeithasol.

Cewch dod o hyd i' cynllun drafft a mwy o wybodaeth ynglyn a’r ymgynghoriad yma:

 

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol | LLYW.CYMRU

Canllawiau byw â chymorth: coronafeirws

 

Sut gall pobl sy’n byw â chymorth weld eu teulu a’u ffrindiau a chadw’n saff gyda’u gweithwyr cymorth a gofal

https://llyw.cymru/canllawiau-
byw-chymorth-coronafeirws?_ga=2.164601279.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

Gadael eich cartref a gweld pobl eraill: cyfyngiadau o 27 Mawrth

 

Rheolau ar gyfarfod pobl tu allan i'ch cartref.

https://llyw.cymru/gadael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-cyfyngiadau-o-27-mawrth?_ga=2.193974317.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

Offeryn asesu risg gweithlu COVID-19: canllawiau

 

Canllawiau ar gyfer asesu risg gweithlu COVID-19 ar gyfer rheolwyr a staff.

https://llyw.cymru/adnodd-asesu-risg-covid-19-ar-gyfer-y-gweithlu-canllawiau?_ga=2.126785549.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

Ysgolion: canllawiau coronafeirws

 

Newidiadau i ddysgu ac addysgu mewn ysgolion.

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws?_ga=2.198997295.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

Anghenion adsefydlu pobl y mae sefyllfa COVID-19 wedi effeithio arnynt: canllawiau

 

Canllawiau ar anghenion adsefydlu pobl y mae sefyllfa’r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnynt.

https://llyw.cymru/anghenion-adsefydlu-pobl-y-mae-sefyllfa-covid-19-wedi-effeithio-arnynt-canllawiau?_ga=2.136164401.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

Cynllun gweithredu cartrefi gofal: diweddariad terfynol

 

Sut rydym ni wëid cefnogi cartrefi gofal dros y gaeaf.

https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-cartrefi-gofal-diweddariad-terfynol?_ga=2.225736986.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

Cadw at y rheolau ar ôl cael brechlyn COVID-19

 

Pam y mae’n rhaid ichi ddal ati i gadw at y rheolau ar ôl cael y brechlyn.

https://llyw.cymru/cadw-y-rheolau-ar-ol-cael-brechlyn-covid-19?_ga=2.164549823.1612419279.1617099714-768988515.1560846930

 

 

Nod y bwletin hwn yw rhoi gwybod i ddarparwyr am y diweddariadau diweddaraf, darparu cyngor ac ymateb i ymholiadau cyffredinol.

  • Awdur: ADSS Cymru & Partners
  • Dyddiad: 31/03/2021