LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

Nod y bwletin hwn yw rhoi gwybod i ddarparwyr am y diweddariadau diweddaraf, darparu cyngor ac ymateb i ymholiadau cyffredinol.

 

Pwnc

Manylion

Dolen

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Neges fideo ynglŷn â chyngor ar ddosau gan Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Frechu a Chlefydau Ataliadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhannwch y fideo hon â'ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda - mae'n cwmpasu'r sail wyddonol y gwnaed y penderfyniad ar flaenoriaethu dosau cyntaf yn dilyn cyngor gan y JCVI. Gobeithiwn y daw hyn â rhywfaint o sicrwydd i staff sy'n pryderu am hyn.

Saesneg yn unig: https://phw.nhs.wales/topics/
immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-
information/resources-for-health-and-social-care

Gwelliant Cymru – Cymuned Ymarfer: plant a phobl ifanc ag anabledd dysgu

 

Cyfarfod Sefydlu Rhithwir

Dyddiad: Dydd Iau 25 Chwefror 2021

Amser: 09:30-12:00

DYDDIAD I’W GOFIO

Fel unigolion a diddordeb mewn lles plant a phobl ifanc ag anabledd dysgu ar draws Cymru, dyma gyfle i ddod at ein gilydd i sefydlu Cymuned Ymarfer.

Diben Cymuned Ymarfer yw creu lle a chyfle i’r holl rhanddeiliaid gydweithio ar bynciau sydd o ddiddordeb i bawb a fydd yn gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc ag anabledd dysgu.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hanfon yn Ionawr 2021.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhannu eich arfer da fel unigolyn neu fel tîm, neu eisiau cyfrannu mewn unrhyw ffordd arall i’r bore, cofiwch gysylltu drwy e-bostio Ruth (ruth.wyn-williams@wales.nhs.uk) erbyn 15 Ionawr 2021 i drafod ymhellach.

Croeso i bawb

https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/gwelliant-cymru/

 

Llywodraeth Cymru

Symud tŷ yn ystod pandemig y coronafeirws: lefel rhybudd 4

Beth i'w wneud os ydych eisiau symud tŷ, trefnu ymweliadau neu ganiatáu i werthwr tai, syrfewyr a gweithwyr symud dodrefn ddod i'ch cartref.

https://llyw.cymru/symud-ty-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws

Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

 

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-
pobl-ddiffinnir-yn-glinigol-ar-sail-feddygol
-fel-rhai-eithriadol-o-agored

Chwaraeon a hamdden: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

 

Canllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau chwaraeon a hamdden.

https://llyw.cymru/chwaraeon-hamdden-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol

Cau busnesau: lefel rhybudd 4

 

Busnesau sy'n gorfod cau ar lefel rhybudd 4.

https://llyw.cymru/cau-busnesau-lefel-rhybudd

Teithio'n ddiogel (coronafeirws): canllawiau i'r cyhoedd

 

Sut i fod yn ddiogel wrth gerdded, beicio a theithio mewn cerbydau neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod pandemig y coronafeirws.

https://llyw.cymru/teithion-ddiogel-coronafeirws
-canllawiau-ir-cyhoedd

 

Ymweliadau â chartrefi gofal: canllawiau i ddarparwyr

 

Canllawiau ar sut i alluogi ymwelwyr i ymweld yn ddiogel yn ystod pandemig coronafeirws.

https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-
canllawiau-i-ddarparwyr

 

Canllawiau hawdd eu deall ynghylch byw â chymorth: coronafeirws

 

Sut gall pobl sy’n byw â chymorth weld eu teulu a’u ffrindiau a chadw’n saff gyda’u gweithwyr cymorth a gofal

https://llyw.cymru/canllawiau-hawdd-eu-deall
-ynghylch-byw-chymorth-coronafeirws

Asesiad clinigol o COVID-19 yn y gymuned (WHC/2020/024)

Canllawiau wedi'u diweddaru ar reoli COVID-19 yn y gymuned.

https://llyw.cymru/asesiad-clinigol-o-covid-19-yn-y-gymuned

 

Gwasanaethau cymdeithasol i blant yn ystod y pandemig COVID-19: canllawiau

Sut y gall darparwyr gofal cymdeithasol i blant newid eu gwasanaethau i gefnogi pobl ifanc yn ystod COVID-19

https://llyw.cymru/gwasanaethau-cymdeithasol
-i-blant-yn-ystod-y-pandemig-covid-19-canllawiau

“Gall unrhyw un deimlo’n unig” meddai Gweinidogion Llywodraeth Cymru, “ond mae cymorth a chefnogaeth ar gael”

 

Mae canfyddiadau newydd Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar unigrwydd yn cadarnhau bod cysylltiad cryf rhwng unigrwydd a pha mor hapus y mae rhywun, a bod pobl sy’n unig lawer yn llai bodlon â’u bywyd.

https://llyw.cymru/gall-unrhyw-un-deimlon-unig
-meddai-gweinidogion-llywodraeth-cymru-ond
-mae-cymorth-chefnogaeth

Adeiladu a gwaith tu allan: canllawiau'r gweithle y coronafeirws

 

Sut i weithio'n ddiogel yn ystod COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl i wneud gwaith adeiladu, gwasanaethau, ffermio a gwaith arall tu allan.

https://llyw.cymru/adeiladu-gwaith-tu-allan-
canllawiaur-gweithle-y-coronafeirws

Gweithgynhyrchu: canllawiau coronafeirws

 

Cyngor i ailddechrau eich busnes gweithgynhyrchu a rheoli risg COVID-19 i gyflogeion.

https://llyw.cymru/gweithgynhyrchu-canllawiau-coronafeirws

Profi cyfresol i gael ei dreialu gan Heddlu De Cymru

 

Mae cynllun peilot pedair wythnos ar gyfer profion cyfresol asymptomatig gyda Heddlu De Cymru wedi'i gyhoeddi gan y Gweinidog Iechyd.

https://llyw.cymru/profi-cyfresol-i-gael-ei-
dreialu-gan-heddlu-de-cymru

Addysg uwch: coronafeirws

 

Gwybodaeth am addysg uwch a chymorth i fyfyrwyr yn ystod y pandemig coronafeirws.

https://llyw.cymru/addysg-uwch-coronafeirws-canllaw

Datganiad Ysgrifenedig: Cyllid ychwanegol ar gyfer ymateb Fferyllfeydd Cymunedol i COVID-19

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyllid-
ychwanegol-ar-gyfer-ymateb-fferyllfeydd-cymunedol

Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-
pobl-ddiffinnir-yn-glinigol-ar-sail-feddygol-fel-
rhai-eithriadol-o-agored

 

Canllawiau i awdurdodau lleol, safleoedd cymeradwy a mannau addoli ar briodasau, phartneriaethau sifil a seremonïau priodas cysylltiedig: coronafeirws

Canllawiau i awdurdodau lleol a mannau addoli ar weinyddu priodasau a ffurfio partneriaethau sifil.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-weinyddu-
priodasau-ffurfio-partneriaethau-sifil-coronafeirws

 

 

Cynllun rheoli’r coronafeirws: canllawiau ynghylch lefelau rhybudd ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol

Canllawiau ar lefelau rhybudd yng Nghymru ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant.

https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws
-lefelau-rhybudd-yng-nghymru-ar-gyfer-gwasanaethau
-gofal-cymdeithasol-i-oedolion-a-phlant

Datganiad Ysgrifenedig: Defnyddio’r Brechlyn COVID-19 yng Nghymru

 

Datganiad ystrifenedig gan Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-
defnyddior-brechlyn-covid-19-yng-nghymru

Ail frechlyn COVID-19 yn cyrraedd Cymru

 

Mae ail frechlyn COVID-19 yn cael ei gyflwyno yng Nghymru heddiw [ddydd Llun 4 Ionawr], a bydd 40,000 o ddosau o leiaf ar gael yn ystod y pythefnos cyntaf.

https://llyw.cymru/ail-frechlyn-covid-19-yn-cyrraedd-cymru

Data ar ddefnyddio'r brechlyn rhag COVID-19 yng Nghymru

Vaughan Gething MS, Minister for Health and Social Services.

https://llyw.cymru/data-ar-ddefnyddior-brechlyn
-rhag-covid-19-yng-nghymru

Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

 

Neges Blwyddyn Newydd gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

https://llyw.cymru/neges-blwyddyn-newydd-
prif-weinidog-cymru-mark-drakeford

COVID-19: y diweddaraf ar y pwysau ar y system iechyd a gofal

 

Vaughan Gething AS, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

https://llyw.cymru/covid-19-y-diweddaraf-ar-y-
pwysau-ar-y-system-iechyd-gofal

Protocol Cenedlaethol ar gyfer brechlyn COVID-19 AstraZeneca

 

Protocol awdurdodi ar gyfer gweithwyr proffesiynol anghofrestredig i imiwneiddio pobl gyda brechlyn COVID-19 AstraZeneca.

https://llyw.cymru/protocol-cenedlaethol-ar-
gyfer-brechlyn-covid-19-astrazeneca

Care home visiting pods - access to hardship fund and criteria

Claiming reimbursement of costs relating to visiting pod hire under the visiting pod pilot scheme

Visiting pod specification

How to make a claim for a costs of a visiting pod

Claiming additional insurance costs relating to visiting pod hire under the pilot scheme:

How to make a claim for insurance

Claim form

20-12-15 Llythyr gan Albert Heaney

Conffederasiwn GIG Cymru

Briffiau Brexit Conffederasiwn y GIG ar gyfer y sector iechyd a gofal

Mae Conffederasiwn GIG Cymru wedi cyhoeddi nifer o friffiau ynghylch goblygiadau Brexit i’r gweithlu iechyd a gofal:

  • Gyda chytundeb masnach a chydweithredu newydd rhwng y DU a’r UE ar waith, mae Conffederasiwn y GIG wedi cyhoeddi briff manwl ar yr hyn y mae canlyniadau'r trafodaethau yn ei olygu i'r GIG a sector iechyd y DU, gan gynnwys pwyntiau canllaw allweddol.
  • Er mwyn gweld fersiwn gryno, mae Conffederasiwn y GIG hefyd wedi cyhoeddi crynodeb o'r cytundebau sy'n berthnasol i iechyd a gofal, a fydd yn dod i rym o 1 Ionawr 2021.

Mae Cyflogwyr y GIG wedi cyhoeddi canllaw i'r weithlu ynglŷn â Brexit, sy'n crynhoi'r blaenoriaethau allweddol ar gyfer y gweithlu, yn nodi risgiau posibl, ac yn tynnu sylw at gamau lliniaru y gall sefydliadau'r GIG eu cymryd.

https://www.nhsconfed.org/resources
/2020/12/outcomes-of-uk-negotiations-
with-the-eu

 

https://www.nhsconfed.org/news/
2020/12/what-the-brexit-deal-means

 

https://www.nhsemployers.org/-/media/Employers/Publications/
Workforce-Supply/International-
recruitment/NHSE-End-of-EU-exit-transition.pdf

Anabledd Dysgu Cymru

Anabledd Dysgu Cymru

 

Astudiaeth o fywydau pobl ag anabledd dysgu yn ystod pandemig y coronafeirws

A allwch chi ein helpu ni, os gwelwch yn dda?

Cyn diwedd mis Ionawr 2021, rydym am gyfweld â 200 o bobl ag anabledd dysgu. Dyma'r cyfweliad cyntaf o dri. Rydym am wybod am fywydau pobl yn ystod pandemig y coronafeirws. Hoffem glywed wrthych:

  • Os oes gennych anabledd dysgu
  • Os ydych yn byw gyda rhywun ag anabledd dysgu y gellid ei gyfweld â chefnogaeth
  • Os ydych yn gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu y gellid eu cyfweld â chefnogaeth

Gallwch ein helpu trwy siarad ag unigolion sy'n defnyddio'ch gwasanaeth am gymryd rhan yn yr astudiaeth hon a rhoi gwybod i ni os oes rhywun â diddordeb mewn siarad â ni. Gall unrhyw un yno gefnogi pobl i’w helpu i gwblhau'r arolwg os oes angen gwneud hyn.

 

Astudiaeth blwyddyn yw hon sy'n cynnwys ymchwilwyr a sefydliadau ledled y DU. Mae'r partneriaid yng Nghymru fel a ganlyn: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Anabledd Dysgu Cymru, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, a Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan.
 

Mae gennyf ddiddordeb – sut wyf yn cymryd rhan?

Arwyddwch ein fersiwn hawdd ei deall o'r Ffurflen Mynegi Diddordeb
neu cysylltwch â Karen Warner yn Anabledd Dysgu Cymru karen.warner@ldw.org.uk 

Neu eich Grŵp Pobl yn Gyntaf lleol neu

e-bostiwch neu ffoniwch Edward Oloidi edward.oloidi@southwales.ac.uk 01443 483042.

Gwybodaeth bellach:

 

Taflen wybodaeth i gyfranogwyr sy’n hawdd ei deall: https://www.ldw.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/Participant-Information-
Sheet-1.pdf

 

Tudalen we:https://www.ldw.org.uk/cy/project/covid19-study/

 

Fideo fer gan Ffion, Pobl yn Gyntaf Caerffili:https://www.youtube.com/watch?v=3lC55W
LcQyU&t=11s

 

 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru

Canolfan Cydweithredol Cymru

 

Gweithredu'r argymhellion yn 'Helpu Comisiynwyr a Chaffaelwyr Gofal i Hyrwyddo Modelau Gwerth Cymdeithasol'

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn awyddus i glywed wrthych os hoffech chi weithio trwy ddatrysiadau ymarferol gyda ni. Os hoffech wneud hynny, cwblhewch y wybodaeth ofynnol isod a'i dychwelyd at: donna.coyle@wales.coop. Y dyddiad cau ar gyfer y wybodaeth yw dydd Gwener 8 Ionawr.

 

  1. Pa themâu datblygu y mae gennych ddiddordeb ynddynt?

·       Nodi a rhoi sgôr ar gyfer gwerth cymdeithasol a chanlyniadau niferus

·       Comisiynu ar gyfer gwerth cymdeithasol, cyn ac ar ôl y broses gaffael

·       Adeiladu gallu y tu hwnt i'r farchnad

·       Arall?

  1. Pwy fydd yn eich tîm?
  1. Nodwch eich enw a manylion cyswllt. Gofynnir i chi gynnwys eich rôl a'ch sefydliad.

Modelau Gerth Cymdeithasol

  • Awdur: ADSS Cymru & Partners
  • Dyddiad: 06/01/2021