LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

Nod y bwletin hwn yw rhoi gwybod i ddarparwyr am y diweddariadau diweddaraf, darparu cyngor ac ymateb i ymholiadau cyffredinol.

 

Pwnc

Manylion

Dolenni

Llywodraeth Cymru

Addysg bellach: coronafeirws

 

Newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r coleg yn ystod pandemig y coronafeirws.

https://llyw.cymru/canllawiau-addysg-bellach-coronafeirws

Datganiad Llafar: Y wybodaeth ddiweddaraf am Frechiadau COVID-19

 

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-llafar-y-wybodaeth-ddiweddaraf

Rhaglen frechu COVID-19: diweddariadau wythnosol

Yn cynnwys pwy sy'n cael eu brechu ar hyn o bryd a ble mae brechiadau'n digwydd.

https://llyw.cymru/rhaglen-frechu-covid-19-diweddar

Cyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol

 

Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad.

https://llyw.cymru/cyfleusterau-profi-coronafeirws-rhanbarthol

 

Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis

 

Bydd gyrwyr tacsis a gyrwyr cerbydau hurio preifat yng Nghymru yn medru hawlio pecyn am ddim o gyfarpar diogelu personol ansawdd uchel a deunyddiau glanhau cerbyd, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

https://llyw.cymru/pecynnau-cyfarpar-diogelu-personol-am-ddim-i-yrwyr-tacsis

Datganiad Ysgrifenedig: Mwy o Brofion Covid-19 mewn Cartrefi Gofal

 

Vaughan Gething, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-mwy-o-brofion-covid-19-mewn-cartrefi-gofal

 

Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws

 

Sut allwch chi gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn agored i niwed, hunanynysu neu yn weithiwr hanfodol.

https://llyw.cymru/cael-bwyd-chyflenwadau-hanfodol-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws

Cyllid COVID

 

Gwybodaeth ar faint o gyllid gan Lywodraeth y DU sydd wedi cael ei wario.

https://llyw.cymru/atisn14698

 

Datganiad Ysgrifenedig: Amrywiolynnau newydd yn peri pryder yng Nghymru

 

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-amrywiolynnau-newydd-yn-peri-pryder-yng-nghymru

Datganiad Ysgrifenedig: Llythyr at bobl sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

 

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-llythyr-bobl-syn-eithriadol-o-agored-i-niwed-yn-glinigol-y-cynllun-1

 

Canllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau pan fydd cyfyngiadau ar niferoedd dysgwyr ar lefel rhybudd 4

 

Sut mae ysgolion a darparwyr eraill yn gallu gwneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr pan fydd cyfyngiadau ar niferoedd dysgwyr.

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-pan-fydd-cyfyngiadau-ar-niferoedd-dysgwyr

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o’r ateb i’r broblem. Cymerwch y brechlyn ac anogwch eraill yn eich cymunedau i wneud hynny hefyd

 

Neges Vaughan Gething a Jane Hutt i Gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

https://llyw.cymru/ymunwch-ni-byddwch-yn-rhan-or-ateb-ir-broblem-cymerwch-y-brechlyn-ac-anogwch-eraill-yn-eich

Profi rheolaidd ar gyfer staff addysg a gofal plant

 

Canllawiau ar gyfer staff addysg a gofal plant ar brofi ddwywaith yr wythnos gartref.

https://llyw.cymru/profi-rheolaidd-ar-gyfer-staff-addysg-gofal-plant

Sleidiau a setiau data o friff coronafeirws y Gweinidog Addysg a Prif Swyddog Meddygol: 5 Chwefror 2021

 

Gwybodaeth ystadegol o friff coronafeirws y Gweinidog Addysg a Prif Swyddog Meddygol ar 5 Chwefror 2021.

https://llyw.cymru/sleidiau-setiau-data-o-friff-coronafeirws-y-gweinidog-addysg-prif-swyddog-meddygol-5-chwefror-2021

Llythyr agored at benaethiaid

 

Llythyr agored at benaethiaid gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg.

https://llyw.cymru/llythyr-agored-benaethiaid

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu

Diweddarwyd offeryn asesu risg gweithlu COVID-19 ynghylch y canlynol:

 

Brechu

i adlewyrchu'r diweddariad mewn canllawiau ar gyfer y rhai sy'n hynod agored i niwed yn glinigol

Rydym yn argymell i unrhyw un nad sydd wedi cymryd yr asesiad wneud hynny, neu os bu newid yn eich amgylchiadau i'w ail-cymryd.

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu | LLYW.CYMRU

Gweminar: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

 

Helpu dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir i sicrhau eu hawliau i aros yn y DU

 

2 Mawrth 2021, 11am – 12pm

Bydd Newfields Law a TGP Cymru yn darparu gweminar ar 2 Mawrth 2021 ar gyfer mudiadau gwirfoddol, y bydd llawer ohonynt yn gweithio gyda dinasyddion bregus yr UE nad ydynt efallai wedi gwneud cais i'r cynllun eto. Bydd y gweminar yn ymdrin â manylion allweddol yr EUSS a'r broses ymgeisio, a bydd yn darparu gwybodaeth am sut y gallwch gyfeirio dinasyddion yr UE at y cymorth sydd fwyaf perthnasol i'w hanghenion penodol.

 

Yn benodol, mae'r sesiwn hon o ddefnydd i mudiadau sy'n gweithio gyda phobl sydd angen gofal cymdeithasol, yr henoed, cyn-droseddwyr, dioddefwyr a goroeswyr trais domestig, y rhai â chyflyrau iechyd meddwl, pobl ddigartref / pobl ifanc ddigartref, plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal.

Os hoffech fod yn bresennol, cofrestrwch ar y ddolen isod.

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-eu-settlement-scheme-tickets-137795503059

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gweminar, cysylltwch â Lilla Farkas ar 02920431717 neu e-bostiwch lfarkas@wcva.cymru

  • Awdur: ADSS Cymru & Partners
  • Dyddiad: 10/02/2021