Mae ein strategaeth tair blynedd yn amlinellu gweledigaeth Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), llais arweinyddiaeth broffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru, o ddiogelu pob unigolyn ac o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i lesiant ac annibyniaeth y bobl sy’n cael mynediad at ofal a chymorth yng Nghymru.

Mae’r strategaeth hon, sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng 2018 a 2021, yn nodi pum maes blaenoriaethol o weithgarwch y bydd ADSS Cymru yn ymgysylltu â nhw trwy ei rhaglenni gwaith er mwyn cyflawni ei huchelgais. Diben y rhain yw:

  • dadlau’r achos dros wasanaethau gofal cymdeithasol cryf ac ymatebol
  • rhoi rheolaeth wirioneddol a llais cryfach i ddinasyddion
  • galluogi pobl i fyw eu bywydau i’r eithaf a chyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt trwy ganolbwyntio ar wasanaethau a chymorth ataliol
  • adeiladu ar gryfderau dinasyddion, a chryfderau’r rheini o’u hamgylch, yn enwedig mewn perthynas â diogelu a chyfrifoldeb personol
  • cefnogi datblygiad proffesiynol y gweithlu gofal cymdeithasol i ddarparu’r lefel uchaf o ofal a chymorth i’n dinasyddion.

 

> Darllen ein Strategaeth Fusnes 2018-19 yma